Month: November 2019

Fall 2019 UIUC Team photo

Back Row: Johnny Chang, Tianzhen Li, Eric Zhang, Joao Marques, Kris Hauser (PI), WoonJoon Lee, Peter Chiu, Aman Kishore, Bassel Abu, Yuecheng Li Front Row: Hayne Kim, Phoebe Chen, Yifan Zhu, JaeJun Park, Rohan